ინტერესთა გამოხატვა

სს ”საქართველოს რკინიგზის” განაცხადი

ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე

სს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას VMK-სერიის მატარებლებში საკვები პროდუქტებისა და უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელების რეალიზაციის ერთი წლით ნებართვაზე, რომლის სანაცვლოდ დაინტერესებულ კომპანიას საკუთარი პროდუქციის ამ მატარებლებში რეალიზაციის უფლება მიეცემა.

დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ წინამდებარე განაცხადის შესაბამისად მომზადებული შემოთავაზება 2017 წლის 18 ივლისის 18:00 სთ-მდე, დალუქულ კონვერტებში ფილიალ მგზავრთა გადაყვანას ოფისში, თბილისი, ვაგზლის მოედანი #2, მე 5 სართული.

წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვით დაინტერესებულმა კომპანიამ სს „საქართველოს რკინიგზაში“ უნდა წარმოადგინოს წინადადება, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგს:

- შემოთავაზებას ფასზე;

- ინფორმაციას საკვები პროდუქტების მომწოდებელი/მწარმოებელი კომპანიის შესახებ;

- სარეალიზაციო პროდუქციის ასორტიმენტს;

- სინდვიჩების, ბურგერების და სხვა გამომცხვარი პროდუქციის შემთხვევაში მათი შიგთავსის/ინგრედიენტების შესახებ;

- წერილობით თანხმობას, რომ კომპანიის პროდუქცით გამოწვეულ შესაძლო ინტოქსიკაციაზე სრულად იღებს პასუხისმგებლობას მგზავრის წინაშე;

- პროდუქციის სარეალიზაციო დახლის ზომებს, დიზაინს ან ფოტოებს;

- გამყიდველების ბრენდირებული ფორმების დიზაინს ან ფოტოებს;

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სს „საქართველოს რკინიგზის“ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.railway.ge

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შესაძლებელია მიმართოთ სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ ნომინირებულ საკონტაქტო პირს (მაია კაპანაძე 591 190008; 322 199910; maia.kapanadze@railway.ge)

გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა მოხდება ამ პროცესისათვის სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ წარმოდგენილი შემოთავაზებების შეფასების საფუძველზე. განხილვა მოხდება ორ ეტაპად: პირველზე მოხდება დახურული კონვერტების გახსნა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვა (მათ შორის უმაღლესი ფასის დადგენა), ხოლო მეორეზე, კომპანიებს შორის გაიმართება ზეპირი ვაჭრობა და გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა. გამარჯვების ძირითადი კრიტერიუმებია: შემოთავაზებული უმაღლესი ფასი, კომპანიის გამოცდილება, ასევე შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმი იქნება წარმოდგენილი პროდუქციის შეფუთვისა და კომპანიის წარმომადგენლების ჩაცმულობის ვიზუალური მხარეები. საკომისიო განხილვის დღეს კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი პროდუქცია და განსათავსებელი დახლების დიზაინი/ნახაზი.

გამოქვეყნებული ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადება არ ავალდებულებს სსსაქართველოს რკინიგზასგააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება დაინტერესებულ კომპანიებთან, არ აძლევს ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე კომპანიებს სსსაქართველოს რკინიგზისმიმართ ნებისმიერი სახის პრეტენზიის და რაიმე ქმედების განხორციელების უფლებას. რკინიგზა იტოვებს უფლებას, საკუთარი მოსაზრებით ნებისმიერ მომენტში შეწყვიტოს ან შეცვალოს პროცედურა, გამორიცხოს ნებისმიერი მხარე პროცედურიდან ან უარი თქვას გამოხატულ ინტერესებზე ყველანაირი ვალდებულებების გარეშე.

ზოგადი აღწერილობა

მაგისტრალური VMK-სერიის ელექტრომატარებლებით (თითოეული მატარებლის ტევადობაა 300 მგზავრი) კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში თბილისი-ფოთი-თბილისის და თბილისი-ზუგდიდი-თბილისის მიმართულებით გარანტირებულად ივლის 2 შემადგენლობა, დღიური მოძრაობის განრიგი შემდეგი იქნება:

მატ.#

დანიშნულება

გასვლა

ჩასვლა

გამოსვლა

ჩამოსვლა

872/871

თბილისი-ფოთი

8:30

13:20

18:30

23:25

870/869

თბილისი-ზუგდიდი

8:10

13:35

18:15

23:40

სტატისტიკურად ამ მიმართულებებით გადაყვანილია:

თბილისი-ფოთი-თბილისი 2015 წელს – 165,300 მგზავრი, 2016 წელს – 174,351 მგზავრი, 2017 წლის 6 თვეში - 116,100 მგზავრი.

თბილისი-ზუგდიდი-თბილისი 2015 წელს – 107,500 მგზავრი, 2016 წელს – 116,700 მგზავრი, 2017 წლის 6 თვეში -54,400 მგზავრი.

ხსენებულ მატარებლებში ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ გაზრდილია მოთხოვნა მატარებლებში სასმელებზე და კვების პროდუქტებზე.

საქართველოს რკინიგზა ორიენტირებულია მომხმარებელთა ინტერესების დაცვასა და მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე. ამ მიზნით, კომპანია მიმართავს ყველა საჭირო ზომას, რათა მგზავრთა გადაყვანა სამგზავრო ელექტრომატარებლებით განხორციელდეს ხარისხის უმაღლესი სტანდარტების დაცვით და ასევე, პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში.

სამგზავრო მატარებლებში მგზავრების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა წარმოადგენს მათთვის ეფექტური და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, რომელიც მიმართულია მგზავრებისათვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნისკენ.

ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, რკინიგზა დაინტერესებულია, რომ მატარებლით მგზავრობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით, განახორციელოს ელქტრომატარებლებში საკვები პროდუქტების რეალიზაციის ნებართვა.

არსებითი პირობები

წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვა ცხადდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 319-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, რომლის თანახმადაც: ”კერძო სამართლის სუბიექტებს შეუძლიათ კანონის ფარგლებში თავისუფლად დადონ ხელშეკრულებები და განსაზღვრონ ამ ხელშეკრულებათა შინაარსი. მათ შეუძლიათ დადონ ისეთი ხელშეკრულებებიც, რომლებიც კანონით გათვალისწინებული არ არის, მაგრამ არ ეწინააღმდეგება მას”.

რკინიგზასა და დაინტერესებულ კომპანიას შორის ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია რკინიგზის კუთვნილ ელექტრომატარებლებში მოახდინოს საკვები პროდუქციის რეალიზაცია შემდეგი მახასიათებლებით:

ობიექტისათვის წარდგენილი მოთხოვნები:

· „სენდვიჩები“, „ბურგერები“ და სხვა ანალოგიური პროდუქცია, მათ შორის სამარხვო პროდუქცია. ასევე დასაშვებია გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან მოხდეს ყავის, ჩაის, შოკოლადების, კრეკერების, კანფეტების და სხვა ამგვარი პრუდუქციის რეალიზაცია.

· რაოდენობა: შეუზღუდავი.

· შეფუთვა: თერმულად, ვაკუუმში ან/და სხვა შესაბამის შესაფუთ მასალაში, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქტის შენახვას.

· ვარგისიანობა: დატანილი უნდა იყოს შეფუთვაზე.

· მოწოდება: ყოველდღიურად უნდა მოხდეს ელექტრომატარებლების საკვები პროდუქციით მომარაგება ქ. თბილისსა (თბილისის სალოკომოტივო დეპო ზესტაფონის ქუჩა #22) და საჭიროების შემთხვევაში ქ. ფოთსა და ქ. ზუგდიდში, ყოველივე დეტალურად გაიწერება ხელშეკრულებაში.

დანართი_2
 
 
Copyright © 2017 Georgian Railway. All Rights Reserved.