აჭარის სანაპიროზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა მიმდინარეობს
ოქტომბერი 29, 2010

შპს ,,საქართველოსრკინიგზისინფრასტრუქტურისფილიალმაჩაქვი-მახინჯაურისსარკინიგზოუბანზე, რომელიცბათუმისბოტანიკურიბაღისმიმდებარეტერიტორიაზემდებარეობს, ზღვისდამცავინაგებობებისმშენებლობადაიწყო. აღნიშნულტერიტორიაზერკინიგზისლიანდაგინაპირისგასწვრივ, ზღვიდან 15-20 მეტრისმანძილზეგადის, რისგამოცლიანდაგისდამცავიკედლებიშტორმებისპერიოდშიდეფორმირებასგანიცდისგარდაამისა, იქარსებულინაპირდამცავინაგებობები 120-130 წლისწინათარისაშენებულიდამათიექსპლუატაციისვადაცუკვეიწურება.

ჩაქვი-მახინჯაურისმონაკვეთისაქართველოსმთავარსარკინიგზოარტერიასწარმოადგენს, სადაცსამგზავრომატარებლებთანერთადინტენსიურადმოძრაობსნავთობპროდუქტებითდატვირთულიმძიმეწონისშემადგენლობები.

აჭარისსანაპიროზელიანდაგისდამცავინაგებობებისრღვევისადაუარყოფითიშედეგებისთავიდანასაცილებლად, საქართველოსრკინიგზამ 2010 წლიდანდაიწყომწვანეკონცხისნაპირდამცავინაგებობებისაგება. აღნიშნულისამუშაოებისშესრულებისშედეგადდაცულიიქნებაროგორცზღვისსანაპიროზოლი, ასევერკინიგზისლიანდაგიც. სარემონტოსამუშაოებში, ძირითადადადგილობრივიმუშა-ხელიადასაქმებული. ნაპირსამაგრინაგებობებისმშენებლობისღირებულება 3 400 000 ლარსშეადგენს.


        
 
 
Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.