ინტერესთა გამოხატვა

ტექნიკური მოთხოვნები

დამატებით თექნიკური მოთხოვნებისთვის

ინტერესთა გამოხატვა

ТЗ ელმავლები

შემოსული წინადადებები

დამატებით შემოსული დოკუმენტები და შეკითხვები

ს.ს. საქართველოს რკინიგზა შემოსულ კითხვებზე პასუხები

წევის ანგარიში

2016 წლის 10 მაისამდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია

2016 წლის 27 მაისამდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია

პრეტენდენტების მიერ დამატებით მოწოდებული დოკუმენტაცია. (ტექნიკურ პირობებში და ტექნიკურ მოთხოვნებში დამატებები და ცვლილებები).

документация которые должны бить предоставлении до 01 сентября 2016 года. 1. процент локализации. 2. условия локализации,3. количество и условия поставки с учётам локализации.

2016 წლის 26 აგვისტომდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია (კომპანია ალსტომისთვის)

2016 წლის 01 სექტემბრამდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია

დამატებითი ინფორმაცია 2016 წლის 01 სექტემბრამდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაციაზე

დამატებითი პარამეტრები ტექნიკურ-ეკონომიური დასაბუთებისათვის

ტექნიკური პირობების და ტექნიკური დავალებების საექსპერტო დასკვნა

პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი საწყისი პარამეტრები

პრეტენდენტების მიერდამატებითმოწოდებულიდოკუმენტაცია. (ტექნიკურეკონომიკურდასაბუთებაშიგამოვლენილიდანაკლისიგაანგარიშებისდაშეუსაბამოებებისშესწორება)

 

კომპანია ალსტომის მიერ დამატებით მოწოდებული დოკუმენტაცია. (ტექნიკურ პირობებში და ტექნიკურ მოთხოვნებში დამატებები და ცვლილებები).

2016 წლის 31 დეკემბრამდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია

ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთების საექსპერტო დასკვნა

2016 წლის 31 დეკემბრამდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია (კომპანია ალსტომისთვის)

 

2016 წლის 31 დეკემბრამდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაციის მოწოდების თარიღის შეიცვალოს (გადავადდეს) 2017 წლის 16 იანვრამდე გამომდინარე იქიდან, რომ პრეტენდენტებს მიეწოდა დამატებითი პარამეტრები ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისთვის, რომელიც გადაეგზავნა ყველა პრეტენდენტებს ელექტრონული პოსტაზე.


პრეტენდენტების მიერდამატებითმოწოდებულიდოკუმენტაცია. (ტექნიკურეკონომიკურდასაბუთებაშიგამოვლენილიდანაკლისიგაანგარიშებისდაშეუსაბამოებებისშესწორება) (24.01.2017)


კომპანია ალსტომის მიერ დამატებით მოწოდებული დოკუმენტაცია. (ტექნიკურ პირობებში და ტექნიკურ მოთხოვნებში დამატებები და ცვლილებები). (24.01.2017)

დამატებითი შენიშვნები ტექნიკურ-ეკონომიურ დასაბუთებაზე (23.02.2017)

2017 წლის 13 აპრილამდე მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია (14.03.2017)

Copyright © 2017 Georgian Railway. All Rights Reserved.